Contextuele systemische counselingopleiding Antwerpen


Data: start 09/02/2024 (19 opleidingsdagen per opleidingsjaar)

Tijdstip: telkens van 09.00u tot 16.30u

Locatie: de Kanteling, Turnhoutsebaan 197a te 2110 Wijnegem (Antwerpen)

kostprijs: 2.495 euro per opleidingsjaar

2.495,00 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Februari 2024 starten we met een nieuwe tweejarige contextuele systemische counselingopleiding te Antwerpen.
Dit is een door de BVRGS erkende opleiding. Check via deze link de voorwaarden op hun website.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoeksteen:

Het citaat van Martin Buber ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’ is de hoeksteen van de opleiding contextueel-systemische counseling. Mensen bestaan als ‘zelf’ in de relatie met andere ‘zelven’. In die relaties bevinden zich de bronnen van groei en heling. Vertaald naar het werkveld van de counselor betekent dit dat groei en heling tot stand komen in de ontmoeting tussen mensen. 

 

Contextueel- systemische counseling doet beroep op de relationele hulpbronnen die vervat liggen in de verbinding met de mensen in de relationele context van de cliënten met wie we werken. Dit zijn in de eerste plaats de familieleden, met wie mensen door de feiten verbonden zijn. Daarnaast werken we uiteraard ook met de verworven relaties in de systemen waar mensen deel van uitmaken.

 

De opleiding wil met deze visie een aanvulling bieden op een eenzijdige medische en individuele benadering van menselijk verdriet en lijden. Dit is niet enkel een geloof in de helende kracht van verbinding, maar ook een vertrouwen in de uitkomst van onderzoek naar de werkzame factoren in psychosociale hulpverlening. 

 

Doel:

De opleiding heeft tot doel psychosociale hulpverleners die actief zijn in één of andere vorm van begeleiding of hulpverlening, te vormen tot volwaardige counselors die zelfstandig counseling kunnen aanbieden. De opleiding is niet zomaar het verwerven van theoretisch-technische inzichten en vaardigheden. Het is een vormingsproces waarin de cursisten groeien als mens en groeien in hun beroepsrol als counselor. De focus staat uiteindelijk op het handelen op de werkvloer. De uiteindelijke toets zal gebeuren in de werkcontext.

 

De instapvoorwaarden zijn gelijk aan deze die de BVRGS voorziet:

  • Een diploma menswetenschappen (minimum bachelor-niveau).  Mogelijk kan een ander basisdiploma worden gelijkgesteld door elders verworven competenties (EVC). In dat geval geldt het reglement van de BVRGS.
  • Een mandaat binnen het hulpverlenings- of begeleidingswerk waarbinnen counseling plaats heeft.

Theoretische kaders:

Het opleidingsinstituut werd opgericht door ervaren professionals die, naast hun opleiding contextuele therapie, zijn opgeleid in een waaier aan modellen binnen de systeemtherapie, maar ook daarbuiten. 

 

Dit is zichtbaar in volgende kaders die het fundament vormen van de opleiding:

De contextuele benadering zoals die werd ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy en de mensen met wie hij samenwerkte (Boszormenyi-Nagy, I. & Spark, G. 1973; Boszormenyi-Nagy I. & Krasner, B. 1994; Ducommun-Nagy, C 2007).

 

De contextuele benadering is in haar DNA een integratieve benadering. Dat wil zeggen dat de contextuele counselor open staat voor inzichten en interventies uit alle scholen in de hulpverlening die hun werkzaamheid hebben bewezen. 

 

Het vijfdimensionele model van Ivan Boszormenyi-Nagy legt de nadruk op complexiteit van menselijke relaties. Deze benadering focust op de ethisch relationele dimensie in de menselijke relaties. Onrecht in menselijke relaties richt psychische schade aan. Herstel van dit onrecht kan helpen deze schade te milderen. Een mens verwerft zelfwaarde door de ervaring dat hij van betekenis is door wat hij doet voor andere mensen.

 

De opleiding steunt bovendien op onderzoek naar hoe contextuele hulpverlening werkt op de werkvloer (Van der Meiden 2019, 2020) Deze bevindingen werden meegenomen in het Handboek Contextuele Hulpverlening (2022). De resultaten van dit onderzoek vormen de grondstructuur van de opleiding.

 

De ‘klassieke’, ‘moderne’ systemische scholen:

– Algemene systeembenadering en communicatietheorie: Watzlawick, Beavin en Jackson

– Structurele benadering: S. Minuchin

– Strategische school: J. Hayley

 

De ‘postmoderne’ systemische benaderingen:

– Narratieve therapie: Michael White

– Collaboratieve therapie: Anderson & Goolishian

– Dialogisch Perspectief: Bahktin, Shotter, Seikkula, Rober

 

Therapeutische scholen die de verbinding maken tussen de systeemtherapie en de intrapsychische theorieën:

– Gehechtheid: Bowlby

– EFT: Johnsson, Slootmaeckers&Migerode

– ABFT : Diamond, Diamond & Levy; Bosmans

– NVR: Haim Omer

 

Het is belangrijk dat de hulpverlener en de cliënt een kader hebben dat de klacht verklaart en een veranderingstheorie over hoe aan die klachten tegemoet te komen. Maar het is nog veel belangrijker dat er een dialogische relatie ontstaat tussen hulpvrager en hulpverlener. De opleiding en vervolg supervisie nemen het vermogen van de hulpverlener in te zetten op deze relatie als leidraad. Modellen en technieken worden ingezet om methodisch op deze werkrelatie in te zetten.

 

Architectuur:

De twee opleidingsjaren zijn parallel opgebouwd. Binnen elk opleidingsjaar worden zowel het theoretisch-technisch kader (TTK) als het persoonlijk professioneel proces (PPP) en de praktijk op de werkvloer (Supervisie) behandeld. Hoewel ze in duidelijk te onderscheiden opleidingsonderdelen zitten zijn deze drie opleidingssporen voortdurend tegelijkertijd aanwezig. Maar in elk opleidingsonderdeel  ligt de klemtoon op één van de sporen. De finaliteit in de opleiding is een counselor aan het werkveld toe te voegen die zijn modellen kent, die een warme, accepterende hulpverleningsrelatie kan aangaan en die zicht en controle heeft over zijn eigen dynamiek in deze hulpverleningsrelatie. Specifieke settings en problematieken worden door de deelnemers aangebracht. De opleiding zal inspelen op wat daarrond leeft bij de deelnemers.

 

In het eerste jaar wordt er in de opleiding vooral gewerkt aan het verwerven en integreren van kennis (wetenschappelijk en existentieel). 

 

In de eerste helft van het opleidingsjaar worden theoretisch-technische kaders aangebracht. Een counselor heeft immers een model nodig dat hem een kaart biedt die hem richting geeft. In het eerste jaar gaat het er om een aantal systemische en aanverwante modellen te verwerven. Het vijfdimensionele contextuele model fungeert daarbij als epistemologisch kader dat helpt de kaders naast en door elkaar heen te hanteren om te begrijpen wat zich afspeelt op de werkvloer. Deze modellen bieden inzicht en taal. In de tweede helft van het opleidingsjaar wordt de focus verlegd. De cursisten onderzoeken hun eigen geschiedenis in hun familie van herkomst en in hun relaties om contact te krijgen welke emoties, patronen en balansen van geven en nemen invloed hebben op het functioneren in hun beroepsrol. In het supervisie blok staat de spot om waar het uiteindelijk om draait: het werk op de werkvloer.

 

In het tweede jaar ligt de klemtoon op het contextueel-systemisch procesmatig werken. Daar steunt de opleiding op het onderzoekswerk van Van der Meiden (Van der Meiden, 2019) 

 

Praktische info:

Het intakegesprek is om de inschrijvingsvoorwaarden na te gaan én is een eerste ontmoeting met de opleiding, waar naar motivatie en verwachtingen wordt gepeild.

 

De opleidingsdagen gaan door in Wijnegem, De Kanteling; Turnhoutsebaan 197a in 2110 Wijnegem op vrijdagen van 9h00 tot 16h30.

 

dranken (koffie - thee - water) zijn de ganse dag ter beschikking.

's Middags is er een broodjeslunch in begrepen.

 

Zie hieronder het programma en data - 1ste jaar.

Programma en data 2e jaar worden in de loop van het eerste jaar medegedeeld aan de cursisten.

 

Kostprijs en inschrijven:

Kostprijs van de opleiding is 2.495 euro/opleidingsjaar (totaal 4.990 euro voor twee jaar).

 

Inschrijven doe je online door hierboven op 'toevoegen aan winkelwagen' te klikken,  de inschrijvingsprocedure te doorlopen en in het keuzemenu 

te kiezen om het totale bedrag eerste opleidingsjaar te betalen OF het voorschot van 500 euro te betalen.

 

Nadat je bent ingeschreven en je betaling hebt voltooid wordt er contact met je opgenomen om een intakegesprek in te plannen. 

 

Als dit in orde is kan je starten en ontvang je, indien je koos om het voorschot te betalen, het restfactuur van 1.995 euro voor het

eerste opleidingsjaar.  Januari 2025 ontvang je het factuur van 2.495 euro voor het tweede opleidingsjaar.

 

Wil je dit restbedrag, na betalen van het voorschot, gespreid betalen? Dat kan in volgende deelbetalingen:

januari 2024 - april 2024 - juli 2024 telkens 500 euro en oktober 2024 nog 495 euro

Voor het tweede jaar betaal je:

januari 2025 - april 2025 - juli 2025 - oktober 2025 telkens 600 euro en januari 2026 nog 695 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA EERSTE OPLEIDINGSJAAR FEBRUARI 2024 t.e.m. januari 2025
 
   

Datum

Module

Inhoud

1

 

9/02/24

Intro

Kennismaking, verwachtingen

Installeren van een groepsproces

Wat is counseling?

2

 

23/02/24

Intro

Situering van de contextuele benadering .

Het contextuele begrippenkader

3

 

8/03/24

Intro

Basisbegrippen : loyaliteiten in de balans van geven en ontvangen. Legaat en delegaat            

4

 

22/03/24

Intro

Basisbegrippen: Parentificatie/ recht en onrecht

5

 

19/04/24

Intro

Basisbegrippen: zelfafbakening en zelfvalidatie in dialoog

6

 

26/04/24

Intro

Contextuele basishouding

7

 

24/05/24

Intro

Algemene Systeemtheorie

Communicatie

Structuur en hiërarchie

8

 

31/05/24

Intro

Verhalen en narratieven

Constructieve hypothesevorming

9

 

07/06/24

Intro

Integratie van het contextuele denken en systemische modellen

10

 

13/09/24

Persoonlijk Professioneel Proces

Genogrammen (Kleine groep)

11

 

27/09/24

Persoonlijk Professioneel Proces

Genogrammen (Kleine groep)

12

 

18/10/24

Persoonlijk Professioneel Proces

Genogrammen (Kleine groep)

13

 

25/10/24

Persoonlijk Professioneel Proces

Genogrammen (Kleine groep)

14

 

8/11/24

Supervisie

Supervisie (Kleine groep)

15

 

15/11/24

Supervisie

Supervisie (Kleine groep)

16

 

29/11/24

Supervisie

Supervisie (Kleine groep)

17

 

13/12/24

Supervisie 

Supervisie (Kleine groep)

18

 

10/01/25

Supervisie

Supervisie. Evaluatie van het proces

(kleine groep)

19

 

31/01/25

Afronding

Eindpresentaties (Grote groep)